Dr. Schutz - aktivní čistící přípravek R280 (750 ml) Zobrazit větší

Dr. Schutz - aktivní čistící přípravek R280 (750 ml)

DS005

Nový produkt

Neutrální aktivní čistič pro intenzivní mezistupňové čištění podlahovin a šetrné odstraňování silného znečištění a mastnot bez narušení polymerních ochranných nátěrů.

Více informací

181,00 Kč s DPH

149,59 Kč bez DPH

Přidat na seznam přání

Více informací

POPIS PRODUKTU
Neutrální aktivní čistič pro intenzivní mezistupňové čištění podlahovin a šetrné odstraňování silného znečištění a mastnot bez narušení polymerních ochranných nátěrů. Je vhodný také k čištění po ukončení pokládky u lehce znečištěných podlahovin v domácnostech a u přírodního linolea, pokud má zůstat ochranný film z výroby zachován. Jeho použití je možné i pro čištění omyvatelných povrchů.

  •     Vynikající čistící a emulzní vlastnosti.
  •     Šetrný vůči pokožce.


OBLASTI POUŽITÍ
Podlahy z umělých hmot (PVC, CV, Polyolefin), linoleum, kaučukové podlahy (guma), přírodní a umělý kámen. Je vhodný také na čištění lakovaných, smaltovaných a umělohmotných povrchů (dveře, stoly, skříně, kachle, obklady, keramika apod.). Dbejte všech pokynů v návodech na ošetřování podlahovin!

POUŽITÍ
Čištění po ukončení pokládky:
Hrubé nečistoty zameťte nebo vysajte. Aktivní čistící přípravek R 280 zřeďte s vodou v poměru 1:5 až 1:10. Při malém znečištění je možno koncentraci zvýšit podle stupně znečištění povrchu. Čistící roztok naneste na podlahovinu a po asi 10 minutách působení povrch vydrhněte kartáčem, nářadím Padmeister nebo jednokotoučovým rotačním strojem SRP 1 (+ vhodný pad nebo kartáč). Rozpuštěné nečistoty odsajte vysavačem na vodu (např. Vysavač PS 27) nebo stáhněte gumovou stěrkou a odsajte širokými savými mopy. Následně celou plochu přečistěte čistou vodou až do úplné neutralizace.


Mezistupňové čištění:
Aktivní čistící přípravek R 280 zřeďte s vodou v poměru 1:50 až 1:100 a podlahu vydrhněte kartáčem, nářadím Padmeister nebo jednokotoučovým rotačním strojem (+ červený pad, popř. čistící kartáč). Rozpuštěné nečistoty odsajte vysavačem na vodu nebo stáhněte gumovou stěrkou a odsajte širokými savými mopy. Při lehkém znečištění plochu vytřete roztokem Aktivního čistícího přípravku R 280 a vody v poměru 1:200.


Upozornění:
Citlivé a choulostivé povrchy (např. dřevo, kov, lakované povrchy) nesmí přijít s čistícím roztokem do styku. Aktivní čistící přípravek R 280 neodstraňuje polymerové ochranné vrstvy. K tomuto použijte dle typu podlahy Základní čistící přípravek R nebo Profi-základní čistící přípravek.

SPOTŘEBA
Čištění po pokládce: 1 – 2 litry na 100 m2 (Ředění 1:5 – 1:10)
Mezistupňové čištění: 0,1 – 0,4 litru na 100 m2 (Ředění 1:50 – 1:200)


SKLADOVÁNÍ
Skladujte uzavřený v originálním obalu v chladu a suchu. Uchovávejte uzamčený a mimo dosah dětí.


TECHNICKÁ DATA
Obsah látek: méně než 5% neionické povrchově aktivní látky, méně než 5% anionické povrchově aktivní látky. Obsahuje konzervační látky (METHYLCHLORO­ISOTHIAZOLINO­NE, METHYLISOTHIA­ZOLINONE, BRONOPOL). Giscode: GU 50 (Produktový kód pro čistící a ošetřovací prostředky) pH: 9,0 – 9,5 (Koncentrát) ADR/RID: Žádné nebezpečí ve smyslu přepravních předpisů. CLP: GHS07. Pozor. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné brýle / obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah / obal dle místních / regionálních / národních / mezinárodních předpisů. EUH 208 Obsahuje směs z: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-Methyl-2Hisothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Dbát na běžná bezpečnostní opatření i v případě použití produktů s nízkým obsahem škodlivých látek.
Prázdné obaly mohou být vyhozeny do domácího odpadu, popř. odevzdány k recyklaci.

14 dalších produktů ve stejné kategorii: